Forskrifter og standarder som regulerer bruk av visuelle ledesystemer i bygg

Byggteknisk forskrift TEK17, Sikkerhet ved brann Kapittel 11, 
§11-12, Pkt. 3 gjelder tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider, og sier:

I byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte.

Store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer
og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal
ha ledesystem.


Preaksepterte ytelser:

3. Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter og fra små rom der slike skilt åpenbart er unødvendige. 

4. Rømningsveier i store boligbygninger med flere boenheter i mer enn 2 etasjer må ha ledesystem.


Utdrag fra veiledning til tredje ledd:

Størrelsen på brannceller og persontall legges til grunn for valg av type ledesystem.
For prosjektering og utførelse av ledesystem vises til NS3926-1:2017.

NS3926-1:2017 tar for seg merking av rømningsveier. 

Pkt. 4.3 viser til områder i byggverk der lavt montert merking skal vektlegges. Dette gjelder spesielt:

  • Rømningskorridorer og korridorer som flukt- og rømningsvei for
      bygg med overnatting, som hotell og leilighetsbygg
  • Rømningsveikorridorer for bygg med assistert evakuering, som 
      barnehager, barneskoler, sykehus og sykehjem
  • Rømningskorridorer med mange retningsendringer

Lavtsittende ledesystem

Ved brann vil det lavtsittende etterlysende ledesystemet avgi
et kraftig lys som viser rømningsveien hele veien ut.  

Den lavt monterte ledelinjen er hovedkomponenten i det visuelle ledesystemet (NS3926, pkt. 5.1).

Dette er små sirkler eller en heltrukken linje som limes eller freses i gulvet eller monteres lavt på veggen.

Brann utvikler giftig røyk

Fordi røyken stiger opp vil høytsittende rømningsskilt raskt
bli tildekket.

I praksis har de derfor liten eller ingen effekt i å vise veien ut. 

For ikke å bli kvalt av den giftige røyken, må evakuerende som
regel bøye seg ned eller krype. 

Trygg løsning

Det lavtsittende ledesystemet
er markedets sikreste  løsning,
som gir den absolutt tryggeste måten å finne veien ut på.